GET ile Güvenli Alışverişin Keyfini Yaşa.

Gizlilik Sözleşmesi Ve KVKK

kurumsal

KİŞİSEL VERİ RIZA METNİ
Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
ESNAFACANVER E-TİCARET ANONOM ŞİRKETİ'ne (ESNAFACANVER – “ESNAFPAZAR”) aktarılan kişisel verilerin
korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. ESNAFACANVER, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (KVKK) m. 10dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki
açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar.
ESNAFACANVER işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta
yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
ESNAFACANVER E-TİCARET ANONOM ŞİRKETİ
BAHÇELERARASI MAH. MİTHATPAŞA CAD. BAL-PA BLOK NO: 22 İÇ KAPI NO: 5 BALÇOVA / İZMİR
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 240049
www.esnafacanver.com
Tel: 0 232 328 2 328
Fax: 0 232 328 2 328
ESNAFACANVER ile paylaşılan kişisel veriler, ESNAFACANVER gözetimi ve kontrolü altındadır. ESNAFACANVER,
yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli
organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu
üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal
teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme
politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.
1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı
Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En
başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza
Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer
yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden doğan
yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.
2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
www.esnafacanver.com internet sitemiz aracılığıyla paylaşılan veriler; Pazarlama ve Müşteri İlişkileri
Departmanları tarafından müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.
3. Kişisel Verilerin Kullanıldığı Alanlar
Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve
kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu
kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen
hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.
Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin
sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden ESNAFACANVER sorumlu değildir.
Kişisel verileriniz ESNAFACANVERin hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize,
faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında
saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin
gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle,
anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek
için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket
şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.
Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim içinadres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz
sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli
bilgilendirmeleri yapabilmek,elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz
sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak
müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi
tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde
kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler
düzenlemek,anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili
müşterilerimizi bilgilendirebilmek,hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.
4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca müşterilerimizin hakları:
KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
işlenip işlenmediğini öğrenme,
işlenmişse bilgi talep etme,
işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
KVKK nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
KVKKya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına
sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ve
https://www.ESNAFACANVER.com/kisisel_verilerin_korunmasi.html adresinde yer alan aydınlatma yükümlülüğü
dahilinde KVKK ya uygun olarak ESNAFACANVER E-TİCARET ANONOM ŞİRKETİ
tarafından kişisel verilerimin
toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve
saklanmasına ve 4. maddede belirtilen kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar
tarafından da tutulmasına ve saklanmasına muvafakat ediyorum.
İşbu bilgilendirme yazısı, KVKKnın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere
hazırlanmıştır.

Kayıt Ol İNDİRİMLERDEN Haberdar Ol

İndirimlerden Haberdar Olmak İçin Mailini Kaydet.