GET ile Güvenli Alışverişin Keyfini Yaşa.

Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi

kurumsal

1. TARAFLAR
1.1. İşbu satıcı iş ortaklığı ve ilan sözleşmesi ( Sözleşme ) merkezi Bahçelerarası Mah. Mithatpaşa Cad. Bal-Pa Blok No: 22 İç Kapı No: 5 Balçova / İZMİR adresinde bulunan ESNAFACANVER E-TİCARET ANONOM ŞİRKETİ
( ESNAFACANVER  – “ESNAFPAZAR”) ile merkezi {…………………………………………..} adresinde bulunan {……………………………………..} ( Satıcı ) arasında akdedilmiştir.
1.2. ESNAFACANVER ve Satıcı işbu Sözleşme ’de münferiden  Taraf  ve müştereken  Taraflar  olarak anılacaklardır.
2. SÖZLEŞME’NİN AMACI VE KAPSAMI
2.1. ESNAFACANVER, www.esnafpazar.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu, mobil
uygulamalarını ve mobil web sitesini işletmekte olup tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla tarafları bir araya getirmektedir. ESNAFACANVER, Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda
değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.
2.2. İşbu Sözleşme uyarınca Satıcı, ESNAFACANVER tarafından yönetilmekte olan www.esnafpazar.com alan adlı elektronik ticaret platformu Pazar yerine üye olmak ve bu platformda kuracağı Sanal Mağaza’dan satış yapmak,
ESNAFACANVER ise Satıcı’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcı’yı faydalandırmak istemektedir.
2.3. İşbu Sözleşme’nin amacını, Websitesi üzerinde ESNAFACANVER ya da ESNAFACANVER’in belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, Satıcılar’ın yararlanmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda
tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitini oluşturmaktadır. 
2.4. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, ESNAFACANVER tarafından Satıcı’ya sunulan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu
Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; ESNAFACANVER işbu ticari faaliyette sadece, Satıcı’ya Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağaza’nın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir. Satıcı, Sanal Mağaza’dan
gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.
3. TANIMLAR
Alıcı: ESNAFACANVER ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi kapsamında Web Sitesi’ne üye olan ve Satıcı tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan üyeyi ifade eder.
Hizmet: Alıcı ve Satıcılar’ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla ESNAFACANVER tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak Web Sitesi’nde sunulan
ilan, yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.
Kullanıcı: Web Sitesi’ne erişimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
Sanal Mağaza:ESNAFACANVER’in Websitesi üzerinde ESNAFACANVER prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcı’lara tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar’ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden
oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.
Satıcı:ESNAFACANVER ile yaptığı işbu Sözleşme kapsamında Web Sitesi’ne üye olan ve Websitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi
üyeyi ifade eder.
Satıcı Ofisi:Satıcı’nın, ESNAFACANVER tarafından Web Sitesi’nde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem
detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.
Websitesi (ARACI HİZMET SAĞLAYICI):Mülkiyeti ESNAFACANVER’e ait olan ve ESNAFACANVER’in işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.esnafpazar.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.
4. SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Satıcı, “satıcı” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle EK-1’de bulunan “Sanal Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belge Listesi”nde yer alan belgeleri işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması ve Satıcı Ofisi’ne yüklenmesi
sırasında tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı, kendisine sağlanan üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması, ESNAFACANVER tarafından talep edilen gerekli
belgeleri temin etmesi ve üyelik başvurusunun   ESNAFACANVER   tarafından değerlendirilerek onaylanması ve işbu üyelik sözleşmesinin  SATICI  tarafından elektronik ortamda onaylanması veya  SATICI  tarafından kağıt
üzerinde ıslak imzalı olarak imzalanması ve imzalı bu sözleşmenin   ESNAFACANVER   tarafından onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve  SATICI   ya bildirilmesi ile  SATICI   lık statüsü başlamakta
ve  SATICI  işbu sözleşme ve “ESNAFACANVER”in ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, ESNAFACANVER’in Satıcı’nın başvurusunu
sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Başvurusu kabul edilen Satıcı, Websitesi’nde bulunan üyelik formunu, eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Satıcı
tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı sorumlu olacaktır. Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu
kişilerin yapacağı her türlü işlem ESNAFACANVER nezdinde Satıcı’yı temsilen yapılmış kabul edilecektir. 
4.2. Satıcı, Satıcı’ya ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün
içinde, ESNAFACANVER’e bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür. Satıcı, iş bu sözleşme kapsamında vereceği, tüm bilgilerin ESNAFACANVER tarafından oluşturulan
www.esanafacanver.com, www.esnafpazar.com, wwww.esnafyemek.com, www.atikurye.com,www.rehberegir.com ve her türlü marka veya bağlı şirketler ile paylaşılmasına, kullanılmasına, aktarılmasına, işlenmesine ve her türlü tasarrufta bulunmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Anılan marka ve bağlı şirketlerin ESNAFACANVER tüzel kişiliğinden birleştirme, tür değiştirme veya ayrılma gibi nedenlerle
ayrılması hallerinde markanın yeni sahibi halef şirketler ve ESNAFACANVER ‘in bilgiler üzerindeki tasarruf yetkisi devam edecektir.
4.3. Satıcı, Websitesi’ne üye olduğu esnada Websitesi’nde ilan edilen kurallara ve ilgili iş içeriğine göre bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Sanal Mağaza’sına, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek
için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’nın sorumluluğundadır, bu nedenle de kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve
münhasıran sorumludur.
4.4. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Websitesi’nde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için ESNAFACANVER ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin
etmeyi kabul ve taahhüt eder.
4.5. Satıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. Satıcı ayrıca, Websitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Ek olarak, Satıcı, Websitesi’ni kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder.
Satıcı, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme’nin Madde 7.5 ’inin uygulanacağını kabul eder. Satıcı Web Sitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere karşı ve ESNAFACANVER’e karşı sorumludur.
4.6. Satıcı EK-4’te bulunan  Satış ve İlan Koşulları nda belirtilen tüm hüküm ve koşulların Sözleşme’nin esaslı unsurlarından olduğunu ve bunlara uygun faaliyet gösterdiğini ve göstereceğini kabul ve taahhüt eder.
4.7. Satıcı, Websitesi’ne kendisi tarafından iletilmiş olan her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi
olmaya devam edecektir. Bununla birlikte Satıcı, söz konusu içeriğin, reklam ve tanıtım için hazırlanan ekran görüntüleri ve her türlü görsel ve içerikte kullanılmasına (örneğin, Sanal Mağazası’nın www.esnafpazar.com sitesinin reklamında ve dijital pazarlama faaliyetlerinde anlık olarak görünmesi) yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bedelsiz olarak ESNAFACANVER’e tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.
4.8. Satıcı, kendisiyle Websitesi üzerinden iletişime geçen Alıcılar’ı Websitesi dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir. Satıcı, hiçbir surette ESNAFACANVER kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır. SATICI, ESNAFACANVER tarafından onaylanan iletişim yöntemleri dışında ALICILAR ile iletişime geçmeyeceğini, ALICI   nın   ESNAFACANVER   dışında satın alma isteğine olumlu yanıt vermeyeceğini, her ne surette olursa olsun ALICI   larla   ESNAFACANVER   dışında herhangi bir hukuki ilişki kurmayacağını ve herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmeyeceğini, ALICI   ya gönderilen ürün paketleri içerisinde kendi reklamını yapmak üzere herhangi bir broşür, el ilanı veya sipariş edilen ürün haricinde promosyon bir ürün eklemeyeceğini kabul eder.
4.9. ESNAFACANVER, Satıcıya ürünlerini daha profesyonel bir biçimde sunabilmesine yardımcı olmak için fotoğraf stüdyosu hizmetlerinden ücretli faydalanma imkânı sunabilecektir. Bu hizmetin sunulması tamamen ESNAFACANVER’in takdirindedir. Satıcı; işbu stüdyo hizmetlerinden faydalanması halinde, stüdyo kullanımına dair prosedür gereğince ESNAFACANVER veya ilgili stüdyo tarafından talep edilmesi muhtemel bilgi ve belgeleri ESNAFACANVER’e veya stüdyoya sunacaktır.
4.10. Satıcı, Ödeme Koruma Sistemi’ne uygun davranmayı taahhüt eder. Ödeme Koruma Sistemi’ne göre Alıcı ürünü satın aldıktan sonra, ürün bedeli www.esnafpazar.com havuz hesabına aktarılır. Satıcı, ürünü belirttiği süre içerisinde Alıcı’ya ulaştırdıktan sonra, Alıcı ürünü inceleyerek siparişe onay verir. Bu onay ile ödeme www.esnafpazar.com havuz hesabından Satıcı’nın hesabına aktarılır.
4.11.  SATICI ,  ESNAFACANVER  üzerinden   ESNAFACANVER  in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında   ESNAFACANVER  in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
4.12.  SATICI , “ESNAFACANVER”e kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya, ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin   ESNAFACANVER   üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, hak ihlaline sebep olmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Satıcı Web Sitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal
etmesi halinde üçüncü kişilere karşı ve ESNAFACANVER’e karşı sorumludur.
4.13. SATICI   nın belli bir ürünü “ESNAFACANVER”deki satış fiyatı  SATICI   nın kendi çevrimiçi satış kanalındaki satış fiyatından daha yüksek olamaz.  SATICI   nın ürünü kendi çevrimiçi satış kanalında “ESNAFACANVER”deki satış fiyatından daha düşük fiyatla sattığı tespit edildiğinde ESNAFACANVER’in ürünün satışını durdurma hakkı saklıdır.
4.14. SATICI, tıbbi cihaz satışı yapmak için öncelikle Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince T.C Sağlık Bakanlığı   ndan alınmış Tıbbi Cihaz Satış Yetki belgesine sahip olmak zorundadır. Yetki belgesi olmadan tıbbi cihaz satışı yapan ve/veya Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği ile uygulanabilir diğer mevzuatlara aykırı satış yapan SATICI   nın ESNAFACANVER ve/veya resmi makamlar tarafından tespit edilmesi durumunda ESNAFACANVER iş bu Sözleşmeyi hiçbir önel vermeden derhal feshetme hak ve yetkisine sahiptir. SATICI, ESNAFACANVER   in bu nedenle uğramış olduğu tüm zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlüdür. Böyle bir durumda SATICI iş bu zarar ve ziyanı nakden ve defaten hiçbir ihtara gerek kalmaksızın derhal ödeyecektir. 4.15 SATICI, ürün gönderim veya iadelerinde alıcı ve satıcı bölgelerinde faaliyet mevcutsa Atikurye ile gönderim
yapmak zorundadır. Atikurye hizmet ücretleri ayrıca belirlenir.
5. ESNAFACANVER’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. ESNAFACANVER, Satıcı tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. ESNAFACANVER, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla kendisinin ve iş  ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı, kredibilite sorgusu ve sair amaçlarla, kullanabilir ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla üçüncü kişilere açıklanabilir. Bu anlamda Satıcı, kendine ait bilgilerin ESNAFACANVER tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza gösterecektir.
5.2. ESNAFACANVER, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden sıfatına ve Aracı Hizmet Sağlayıcı niteliğine sahiptir. Bu sebeple de ESNAFACANVER’in, Satıcı tarafından Websitesi’nde yayınlanan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. ESNAFACANVER, Websitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar da dâhil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek ya da bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse değiştirme, erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. ESNAFACANVER ayrıca, mahkeme ve hakem heyeti de dahil olmak üzere
herhangi bir yargı makamının kararını yerine getirmek için ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde işlem gerçekleştirebilecektir.
5.3. ESNAFACANVER’in Satıcı’nın Websitesi’nde yayınladığı herhangi bir içeriğin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu tespit etmesi halinde bu içeriği derhal kaldırma hakkı her zaman saklıdır. Böyle bir durumda Satıcı her ne isim altında olursa olsun ESNAFACANVER’den herhangi bir tazminat talep edemez. 5.4. ESNAFACANVER, satış politikası, marka prestiji, müşteri şikayetleri vb. hususları gözeterek Satıcı’nın Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemlerini, mağaza puanı dahil dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse değiştirme, erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir.
5.5.  ESNAFACANVER ,  SATICI  tarafından “ESNAFACANVER”e beyan edilen  Üye  bilgilerini,  ESNAFACANVER web sitesinde ve bu sözleşme içinde açıklanan kullanımlar, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve “ESNAFACANVER”in işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler,  ESNAFACANVER in iş ortakları ve yukarıda sayılan markaları tarafından ortaya koyulan faaliyetlerin ve uygulamaların reklamı ve pazarlanması amacıyla, söz konusu yükümlülükleri ifa edebilmesi için gereken sürelerde bedelsiz kullanabilir, saklayabilir ve üçüncü kişilere açıklayabilir.  SATICI , bilgilerinin  ESNAFACANVER  tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Platforma üye olan satıcı, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında
ESNAFACANVER iştiraki olan tüm şirketler ve markalar tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar,kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye,  Site   ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, ESNAFACANVER iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, ESNAFACANVER ve ESNAFACANVER iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, ESNAFACANVER iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, ESNAFACANVER ve ESNAFACANVER iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve
arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece ESNAFACANVER ve ESNAFACANVER iştiraki olan tüm marka ve şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı olarak ESNAFACANVER veya iştiraki olan tüm marka ve şirketlerden maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve ESNAFACANVER ve ESNAFACANVER iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini “ESNAFACANVER”e iletebilir.
6. MALİ HUSUSLAR
6.1. Satıcı, işbu Sözleşme’de belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır. ESNAFACANVER tarafından Satıcı’ya uygulanacak olan komisyon oranları, ödeme koşulları ve sair mali şartları EK-3’te yer alan  Finansal ve Özel Çalışma Şartları nda belirlendiği şekilde uygulanacaktır.
6.2. Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 230 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 8 uyarınca satılan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Bu anlamda Satıcı, Alıcı’ya gönderdiği ürün ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. 
6.3. İşbu Sözleşme’nin Madde 7.5’i uyarınca, ESNAFACANVER, maruz kaldığı her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri veya üçüncü kişilerin taleplerini takdiri tamamen kendisinde olmak üzere Satıcı’nın cari hesabından mahsup edebilir veya Satıcı’dan bizzat tahsil edebilir.
7. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT
7.1. İşbu Sözleşme, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.
7.2. Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi her zaman feshedebilir. Sözleşme’nin ESNAFACANVER tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar ESNAFACANVER tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Taraflar’ın ilişkisini etkileyecek; Satıcı’nın Sanal Mağaza’sı üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcılar’a karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.
7.3. Taraflar’dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.
7.4. Taraflar işbu Sözleşme’nin EK-4’ünde yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde ESNAFACANVER’in Sözleşme’yi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında ESNAFACANVER Sözleşme’yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde ESNAFACANVER Hizmetler’i geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlarda Satıcı’nın, Alıcı’ya karşı her türlü sorumluluğu devam edecektir.
7.5. Satıcı, işbu Sözleşme’nin hükümlerinden birini ihlal etmesi veya Satıcı Ofisi’nde ilan edilen satış kurallarına uyulmaması sebebiyle ESNAFACANVER’in doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini ESNAFACANVER’in herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Şüpheye mahal bırakmamak adına, ESNAFACANVER’in söz konusu hakkını kullanması ESNAFACANVER’in Sözleşme’yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve ESNAFACANVER Sözleşme’yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.
7.6. Satıcı, ESNAFACANVER aleyhine dava, tüketici şikâyeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde ESNAFACANVER’in kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Satıcı tarafından, talep edilen süre içinde ESNAFACANVER’e temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, Satıcı’ya yansıtılacaktır. Ayrıca, bu tutarlar, Satıcı’ya ait tüm mağazalardan tahsil edilebilecektir. Ayrıca, ESNAFACANVER’e herhangi bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Satıcı aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi tebliğ
edilmesi, ESNAFACANVER’in Satıcı’nın dolandırıcılık ya da sahtecilik teşkil edebilecek bir davranışının söz konusu olabileceğine veya Sanal Mağaza’da sahte ürün satışının yapıldığına ilişkin makul bir şüphe duyması veya Alıcılar’ın ya da üçüncü bir kişinin mağduriyetini önlemek ya da azaltmak amacını taşıyan diğer makul sebeplerle, ESNAFACANVER, Satıcı’nın Www.esnafpazar.com hesabındaki bakiyeyi, haciz ihbarnamesinin mevcut olması halinde belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere; diğer hallerde ise söz konusu ihlal ya da mağduriyeti karşılayabilecek makul bir miktarı 120 (yüz yirmi) günlük bir süre için ve Satıcı’ya haber vermeksizin bloke edebilir.
7.7. Üyeliği dondurulan, üyelikten uzaklaştırılan veya üyeliği süresiz olarak yasaklanan kişilerin başka bir kullanıcı hesabıyla üye olmaları yasaktır. Bu yasağa aykırılık halinde oluşabilecek zararlardan  ESNAFACANVER  sorumlu tutulamaz.
8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER
8.1. Satıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf ve Sözleşme’nin hükümleriyle bağlı olacaktır. ESNAFACANVER gerekli olduğuna kanaat getirdiği takdirde işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarını tek taraflı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Şüpheye mahal vermemek adına, ESNAFACANVER belirli hizmetlerin kısmen ya da tamamen ücretli hale gelmesine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere Sözleşme’ye eklemeler yapma hakkına da sahiptir.
8.2. Söz konusu Sözleşme değişiklikleri ESNAFACANVER tarafından (i) Satıcı’nın ESNAFACANVER’e Websitesi’ne üye olurken bildirdiği adrese e-posta gönderilmesi, (ii) Satıcı Ofisi (https://magaza.esnafpazar.com/satıcı) ekranında duyurulması veya (iii) Websitesi’nde yayınlanması yoluyla yapılabilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
8.3. Şüpheye mahal vermemek adına, ESNAFACANVER Sözleşme’nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişikliklerini Satıcı’ya bildirmekle yükümlü değildir. Ayrıca Websitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler’in ve ESNAFACANVER tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler ESNAFACANVER tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. ESNAFACANVER tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Satıcı işbu değişikleri Websitesi’nden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.
8.4. Satıcı, ESNAFACANVER tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin ESNAFACANVER’in Websitesi üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dahil edilen ürünlerle ilgili olarak tüm kampanya koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen Alıcı taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.

8.5. Taraflar, Satıcı’nın Websitesi’ne üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Satıcı’nın Websitesi’ne kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı’nın e-posta adresini düzenli olarak kontrol etme ve yükümlülüğü olacaktır. Satıcı’nın bildirmiş olduğu adres ve/veya e-posta adreslerinin değişmesi durumunda, değişikliğin yazılı olarak derhal diğer Taraf’a bildirilmediği takdirde son adres ve/veya e-posta adreslerine yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.
8.6. Karşı Taraf’ın temerrüdüne, Sözleşme’nin feshine ve Sözleşme ’den dönmeye ilişkin bildirimler hakkında da
işbu Sözleşme’nin Madde 8.5’i uygulanacaktır.
9. GİZLİLİK
9.1. Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.
9.2. Taraflar, Gizli Bilgiler’i gizli tutacak ve alıcı Taraf’ın, ifşa eden Taraf’ın önceden yazılı onayını alması veya söz konusu ifşaatın uygulanan kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi
bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceklerdir. ESNAFACANVER’in Gizli Bilgiler’i üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcılar’ın yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere
uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcılar’a iletebilme hakkı saklıdır.
9.3.   ESNAFACANVER  , yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde  SATICI nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler  Üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer  Kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer  Kullanıcı lara iletilebilecektir. SATICI, ESNAFACANVER aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde ESNAFACANVER’in kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve
belgeleri derhal temin edecektir. SATICI tarafından, talep edilen süre içinde ESNAFACANVER’e temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, SATICI   ya yansıtılacaktır.
9.4.  ESNAFACANVER ,  ESNAFACANVER’in herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına veya özellikle aşağıda belirtilen kapsamda “ESNAFACANVER”in her türlü kullanımına ya da  ESNAFACANVER  üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve  ESNAFACANVER  üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir. “ESNAFACANVER”in  Üye ,  Kullanıcı  veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması; “ESNAFACANVER”in bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması; Yanlış bilgiler kullanılarak veya başka bir kullanıcının bilgileri kullanılarak işlem yapılması,
yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgâh adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri vermek suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı şekilde “ESNAFACANVER”in işbu kullanım koşulları ya da  SATICI  üyelik sözleşmesi ve ekleri kapsamında veya kapsamı dışında kullanılması, başka bir kullanıcının hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması, hesap oluşturulması; “ESNAFACANVER”in her türlü yasadışı veya hileli amaçla kullanılması; Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya “ESNAFACANVER”e ya da 3. şahsa ait içeriğin tamamının veya bir kısmının sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi; Herhangi bir işlemin fiyatının manipüle edilmesi ya da diğer kullanıcıların işlemlerine müdahale edilmesi; Geçersiz veya izinsiz ya da  ESNAFACANVER ÖDEME KORUMA SİSTEMİ   dışında bir ödeme şekli kullanılması, hizmet bedelinin, fatura ve ödeme süreçlerinin manipüle edilmesi; Yorum ve puanlama sistemlerinin  ESNAFACANVER  dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması (“ESNAFACANVER”deki yorumları  ESNAFACANVER  dışında yayınlamak gibi); Zincir mektup veya istenmeyen e-posta (spam) yayılması; Virüs veya  ESNAFACANVER ya, “ESNAFACANVER”in veri tabanına,  ESNAFACANVER  üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi
başka bir teknoloji yayılması;  Kullanıcılar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplanması;  ESNAFACANVER  tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri her ne suretle olursa olsun engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren bir şekilde “ESNAFACANVER”e erişim sağlanmaya çalışılması;  ESNAFACANVER in önceden yazılı iznini alınmaksızın,  ESNAFACANVER  üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb.  screen scraping  yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde “ESNAFACANVER”de yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması; İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında “ESNAFACANVER”in ve  ESNAFACANVER  üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup;  ESNAFACANVER in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

10. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
10.1. Www.esnafpazar.com markası ve logosu, Www.esnafpazar.com mobil uygulamasının ve Websitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak ESNAFACANVER tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile ESNAFACANVER’in mülkiyetindedir. Satıcı, ESNAFACANVER’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını ESNAFACANVER’in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Satıcı, Www.esnafpazar.com mobil uygulamasının ve Websitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
10.2. Satıcı, Www.esnafpazar.com mobil uygulaması ve Websitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde ESNAFACANVER’in ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt etmektedir.ESNAFACANVER, üçüncü kişilerin veya ESNAFACANVER’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Satıcı’nın sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Satıcı, bu madde hükmünün ihlal etmesi halinde Sözleşme’nin Madde 7.5’inin uygulanacağını kabul eder.
10.3. ESNAFACANVER, Websitesi ve Www.esnafpazar.com mobil uygulaması üzerinde gösterilen faaliyetlerde fikri mülkiyet haklarına itibar edilmesine ve bu konuda herhangi bir ihlal olmamasına azami önem göstermektedir. Bu nedenle, gerek Websitesi gerekse Www.esnafpazar.com mobil uygulaması üzerindeki sahte ürünler ve diğer her türlü marka ve fikri mülkiyet hakkı ihlallerine ilişkin bir uzlaşma mekanizması yaratabilmek ve Satıcılar’ının yargı makamları önünde yaşayabileceği sorunları en aza indirgeyebilmek adına bir Marka Koruma Merkezi (“Merkez”) oluşturmuştur. Merkez, Websitesi üzerinden markasının veya diğer herhangi bir fikri mülkiyet hakkının
ihlal edildiğini ileri süren hak sahiplerinin şikayetlerini kabul ederek, bu şikayetleri inceleyecektir. Şikâyeti yerinde görmesi halinde tarafları uzlaştırabilmek adına Satıcı ile iletişime geçerek ihlale sebep olan içeriği kaldırmasını talep edebilecek ve söz konusu Satıcı’nın bilgilerini şikâyet sahibine iletebilecektir. ESNAFACANVER’in incelemeyi gerçekleştirebilmek adına ek bilgi ve belge talep etme hakkı saklıdır. Şüpheye mahal bırakmamak adına, söz konusu Merkez’in amacı Websitesi üzerinde gerçekleşebilecek fikri mülkiyet ihlallerinin uzlaşmacı yollarla çözümüne aracılık etmektedir. Merkez, ESNAFACANVER’in söz konusu durumlarda bir karar mercii olarak hareket ettiği ya da sorumluluk üstlendiği şeklinde yorumlanamaz.
11. MÜCBİR SEBEP
11.1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Taraflar’dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ( Mücbir Sebep ) Taraflar’dan herhangi birinin ( Etkilenen Taraf ) bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Etkilenen Taraf, diğer Taraf’a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep’i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir
Sebep’in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.
11.2. Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep onucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.
12. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
12.1. İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.
12.2. İşbu Sözleşme ‘den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İzmir Mahkemeleri ve
İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
13. MUHTELİF HÜKÜMLER
13.1. Delil sözleşmesi. Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile ESNAFACANVER’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder. 13.2. Tarafların İlişkisi. İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, Taraflar veya onların külli veya cüz’i halefleri arasında bir acentelik, bayilik, distribütörlük, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.

13.3. Sözleşme’nin Bütünlüğü. İşbu Sözleşme’nin ekleri, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme’yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm
taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatın ilga etmektedir. 13.4. Bölünebilirlik. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya
idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
13.5. Sözleşme’nin devri hususunda, Satıcı, ESNAFACANVER’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme ’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir. 

13.6. Tadil ve Feragat hususunda, Taraflardan birinin Sözleşme ‘de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.13 (on üç) madde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğinde 4 (dört) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflar’ca her bir hükmü okunarak, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir.
EKLER:
EK-1: Sanal Mağaza Açılış Gerekli Belge Listesi
EK-2: Yasaklı Ürünler Listesi
EK-3: Finansal ve Özel Çalışma Şartları
EK-4: Satış İlan ve Koşulları
EK-1
Sanal Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belge Listesi
Sermaye şirketi iseniz:
1. Vergi levhası fotokopisi
2. Şirket kuruluş ticaret sicil gazetesi fotokopisi
3. İmza sirküleri fotokopisi
4. İlgili ticaret sicilinden alınacak güncel faaliyet belgesinin aslı
Şahıs şirketi, tacir veya adi ortaklık iseniz:
1. Ortaklık sözleşmesi
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Faaliyet belgesi
4. İmza sirküleri
5. Vergi levhası
ESNAFACANVER yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai
olarak verme yetkisine sahip olacaktır.
EK-2
Yasaklı Ürünler Listesi
1. Airbag ve ekipmanları
2. Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler
3. Alkollü içecekler
4. Askeri teçhizat
5. Ateşli silahlar ve bıçaklar
6. Canlı hayvan
7. Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler
8. Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler
9. Deneme Boyu / numune (tester) parfüm ve sair kozmetik ürünleri
10. Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları
11. Dinleme cihazları
12. Emniyet kemeri adaptörü
13. Hisse senedi, tahvil, bono
14. İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler
15. İnsan ve diğer canlı organları
16. Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
17. Kişilik hakları

18. Kopya ve bandrolsüz ürünler
19. Kültür ve tabiat varlıkları
20. Maymuncuk ve kilit açıcılar
21. Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler
22. Pornografik içerikli malzemeler
23. Promosyon ürünleri
24. Radar dedektörleri
25. Reçeteli ilaçlar, lensler ve gıda takviyeleri
26. Resmi kıyafetler ve üniformalar
27. Sahte veya replika ürünler
28. Sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları
29. Şans oyunları biletleri
30. Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat
31. Telif hakkını haiz ürünler
32. Telsiz ve komünikasyon cihazları
33. Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri
34. Tütün mamulleri ve elektronik sigaralar
35. TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler
36. Uyuşturucu maddeler
37. Ürün özelliği taşımayan satışlar
38. Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler
39. Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları
40. Yanıcı ve patlayıcı maddeler
41. Yasaklı hayvan türleri
42. Yasaklı yayınlar
EK-4
Satış ve İlan Koşulları
1. Satıcı, Sanal Mağazası’nda ve ilanlarda sergilediği ürün ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, herhangi aldatıcı, yanlış veya eksik bilgi içermediğini, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
2. Satıcı, Sanal Mağaza’sında kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı, EK-2’de yer alan  Yasaklı Ürünler Listesi nin içeriğini sürekli olarak takip edecek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmayacaktır. Satıcı’nın EK-2’de yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı ESNAFACANVER’e yöneltilebilecek talepler veya
üçüncü kişilerin marka hakları dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı ve sorumlusu Satıcı olacaktır.
3. Satıcı, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Websitesi’nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun
olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Satıcı’nın bu hüküm aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.
4. Satıcı, ESNAFACANVER’in önceden yazılı rızası alınmaksızın Websitesi’nde yer alan içeriğin bütününü veya bir kısmını ticari amaçlarla kopyalamayacak, işlemeyecek, kullanmayacak veya umuma arz etmeyecektir. Satıcı
ayrıca, ESNAFACANVER’e veya Alıcılar’a spam veya zincirleme e-posta göndermeyecektir. 
5. Satıcı, Websitesi’nde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla ESNAFACANVER tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul ve taahhüt eder. Satıcı ayrıca Websitesi’ndeki profiline robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
6. Satıcı, Alıcılar’la Websitesi’nden yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde satıcı taraf olduğunu, ESNAFACANVER’in işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Satıcı, Sanal Mağazası’nda sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacak ve Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapacaktır.
7. Satıcı, Sanal Mağaza aracılığıyla Websitesi üzerinde yayınladığı tüm ilan ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan koşullarına ve Websitesi’nde beyan edilen politika, kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir.

8. Satıcı, satışa sunduğu ürün ve hizmetleri, başta 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikleri olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, ürün veya hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. ESNAFACANVER tarafından Satıcı’nın herhangi bir ürün veya hizmet hatalı kategorilendirdiğinin veya Mal/Hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, ESNAFACANVER ilgili ürün veya hizmeti Websitesi’nden kaldırma hakkına sahiptir.
9. Satıcı, faaliyetlerini iyiniyet ve dürüstlük kurallarına uyarak ve basiretli bir tacir gibi gerçekleştirmeyi, ESNAFACANVER’in iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda ESNAFACANVER’in kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. 10. Satıcı, Www.esnafpazar.com markası başta olmak üzere ESNAFACANVER’in ve iştiraklerinin sahip olduğu marka ve sair fikri ve sınai mülkiyete konu ürünleri ile veya ticaret unvanlarını Satıcı veya Sanal Mağaza ismi olarak veya üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları dahil olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal edecek şekilde kullanamaz.
SÖZLEŞME KILAVUZU
Cari açılışını takip eden 7 iş günü içinde ıslak imzalı sözleşmenin aslını ve noter onaylı imza beyannamesinin/ sirküsünün fotokopisini ve şahıs firmaları için ise varsa noter onaylı imza beyannamesi veya yeni Türkiye Cumhuriyet kimlik kartlarının ön yüz fotokopisini kargo ile göndermeniz gerekmektedir.
 Sözleşme mavi ya da siyah renk mürekkepli kalemle doldurulmalıdır.
 Sözleşme çıktısı boş A4 kağıdına alınmalıdır.
 Sözleşmenin her sayfasına imza atılması ve kaşe basılması gerekmektedir
A. Kargo Gönderim Bilgileri
 Gönderen alanına şirketinizin ticari adını yazmalısınız.
 Islak imzalı sözleşmenizi kargo ile göndermeniz halinde;
 Kargo ücreti tarafınıza ait olacaktır. Aksi halde kargonuz geri gönderilecektir.
 Islak imzalı sözleşmenizi   Esnafacanver Operasyon Merkezi Adres: Bahçelerarası Mah. Mithatpaşa Cad. Bal-Pa Blok No: 22 İç Kapı No: 5 Balçova / İZMİR” adresine göndermelisiniz.
B. Sözleşme Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Islak imzalı sözleşmenin aslı ile beraber noter onaylı imza beyannamesinin/sirküsünün fotokopisini şahıs
firmaları için ise varsa noter onaylı imza beyannamesi veya yeni Türkiye Cumhuriyet kimlik kartlarının ön yüz fotokopisini göndermeniz gerekmektedir. 

Şahıs şirketiyseniz;
 Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi tarafından doldurulmalıdır.
 Sözleşmenin her sayfasının altında yer alan dikdörtgen alanlar el yazısıyla olacak şekilde Ad-Soyad,
TCKN ve ıslak imza bilgileriyle doldurulmalıdır. (Kaşeniz var ise ıslak imzanın yanı sıra kaşe basmanız yeterlidir)
Limited, Anonim, Vakıf, Dernek, Kooperatif veya Komandit şirketiyseniz;
 Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi/kişiler tarafından doldurulmalıdır.
 Sözleşmenin her sayfasının altında yer alan dikdörtgen alanlar kaşe ve ıslak imza bilgileriyle
doldurulmalıdır. Kaşenizde şirket ticari unvanı ve VKN yer almalıdır.Vakıf, Dernek, Kooperatif veya Komandit şirketiyseniz, şirket türünüze özel evrakları da göndermeniz gerekmektedir.
Adi ortaklık şirketiyseniz;
 Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi/kişiler tarafından doldurulmalıdır.
 Sözleşmenin her sayfasının altında yer alan dikdörtgen alanlar kaşe ve ıslak imza bilgileriyle doldurulmalıdır.
 Kaşenizde şirket ticari unvanı ve VKN yer almalıdır.
 VKN   niz ortaklığa ait olmalıdır. Aksi durumda kaşe kullanılmamalı, tüm ortakların el yazısıyla olacak şekilde Ad-Soyad, TCKN ve ıslak imza bilgileri yazılmalıdır. (Her bir ortağın kaşesi varsa her bir ortak
kaşe de basılabilir)
 Ortaklık sözleşmenizin fotokopisini de göndermeniz gerekmektedir.

Kollektif şirketiyseniz;
 Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi/kişiler tarafından doldurulmalıdır.
 Sözleşmenin her sayfasının altında yer alan dikdörtgen alanlar kaşe ve ıslak imza bilgileriyle
doldurulmalıdır.
 Kaşenizde şirket ticari unvanı, VKN ve şirketin kollektif şirket olduğuna dair bir bilgi yer almalıdır.
 Kollektif esas sözleşmenizin fotokopisini de göndermeniz gerekmektedir.

Kayıt Ol İNDİRİMLERDEN Haberdar Ol

İndirimlerden Haberdar Olmak İçin Mailini Kaydet.